Πτυχία Γαλλικά

DELF A1

DELF A1

To DELF A1 είναι το πρώτο πιστοποιητικό γαλλικής γλώσσας, για το οποίο οι μαθητές προετοιμάζονται το δεύτερο έτος και αποτελεί την πρώτη επίσημη γνώση. Οι πρώτες εξετάσεις αφορούν το επίπεδο Α1 βάση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

DELF A2

DELF A2

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις επιπέδου Α2 βάση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. To DELF A2 πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας και βασικών διαλόγων, όπως μια συνηθισμένη καθημερινή συζήτηση.

DELF B1

DELF B1

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις επιπέδου Β1 βάση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Με το DELF B1 πιστοποιούνται οι γνώσεις σε βασικό γραμματικό και συντακτικό επίπεδο της γλώσσας, συζητήσεις επικαιρότητας, κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, με σύνταξη κειμένων.

DALF C1

DALF C1

To Dalf C1 πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας, την δυνατότητα του υποψήφιου να μιλάει με άνεση, να έχει πλούσιο λεξιλόγιο και σαφή λόγο με ορθότητα συντακτικού για ποικίλα θέματα, μεγάλης πολυπλοκότητας.

DELF B2

DELF B2

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις επιπέδου Β2 βάση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Με το πιστοποιητικό DELF B2 ο υποψήφιος πιστοποιείται για την καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας με ορθή χρήση γραπτού και προφορικού λόγου.

Scroll to Top